ekološki

Pregled nove Uredbe o ekološkoj proizvodnji

Zbog promjena u ekološkoj poljoprivredi došlo je do zastarjelih propisa i proizvodnja ekološke hrane na području Europske unije ne zadovoljava potrebe pa se velika količina uvozi. Bilo je potrebno donijetu novu EU regulativu u skladu sa stvarnim potrebama koja bi omogućila razvoj. To je napravljeno 2018. i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda na snagu je stupila 1. siječnja 2022.

Uredbom se žele revidirati i ojačati pravila EU o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. To se najviše odnosi na sustav kontrole, trgovinski režim i pravilia proizvodnje. Cilj je stvoriti jednake uvjete tržišnog natjecanja, uskladiti i pojednostaviti pravila ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda. Uredbom se želi te povećati povjerenje potrošača u ekološke proizvode i u znak EU-a za ekološku proizvodnju.

Ekološka proizvodnja

Urednom se definira ekološka poljoprivreda. Vidljivo je da ona treba voditi računa o “zdravlju” i plodnosti tla i bioraznolikosti, genetske raznolikosti bilja i životinja, njihovoj otpornosti na bolesti i dugovječnosti. Uz sve to, važno je voditi računa o posebnosti pojedinih sustava ekološke proizvodnje te je u njoj potrebno prakticirati uzgoj prilagođen lokaciji i povezan sa zemljištem. Održivost poljoprivrede i dobro djelovanje na okoliš usko su povezani s ekološkom proizvodnjom.

„Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane u kojem su ujedinjeni najbolja praksa u pogledu okoliša i klime, visoka razina bioraznolikosti, očuvanje prirodnih resursa te primjena visokih standarda za dobrobit životinja i visokih proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošači za proizvode proizvedenima uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Stoga ekološka proizvodnja u društvu ima dvostruku ulogu, pri čemu se njome s jedne strane opskrbljuje specifično tržište odgovarajuće na potražnji potrošača za ekološkim proizvodima, jer druge strane osiguravaju javno dostupne dobre kojima se doprinosi zaštiti okoliša i dobrobiti životinja, kao i ruralnom razvoju.”

– Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

Preventivne mjere trebaju se poduzimati u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije radi očuvanja biološke raznolikosti i kvalitete tla. Time se sprječava prisutnost štetnih organizama, bolesti, te se kontroliraju se organizmi. Razmjernim i preventivnim mjerama izbjegava se onečišćenje proizvodima ili tvarimai koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji. Prema Uredbi, ekološka proizvodnja se treba odvijati u tlu, osim kod uzgoja klica, ukrasnog, začinskog bilja, sadnica i presadnica.

Cijelim gospodarstvom potrebno je upravljati sukladno Uredbi- Ipak, pod određenim okolnostima dozvoljava se odvajanje gospodarstva na ekološke i neekološke jedinice. U tom slučaju vrijede posebna pravila skladištenja, berbe ili žetve (količina) i komunikacije s kontrolnim tijelom o svim postupcima te strogo odvojeno vođenje evidencija.

Uredba donosi i pravila za biljnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju, prerađenu hranu, proizvodnje za vino, za uzgoj algi i životinja akvakulture, za prerađenu hranu za životinje i proizvodnje za kvasac (do sad se nije smatrao ekološkim proizvodom).

Novom uredbom prošireno je područje primjene postojećeg zakonodavstva o proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda kako bi se obuhvatili proizvodi usko povezani s poljoprivredom kao što su pluto, sol, eterična ulja, pamuk ili vuna. Usklađena su pravila koja se primjenjuju na subjekte u ekološkoj proizvodnji iz EU-a i iz trećih zemalja, a malim subjektima pojednostavnjuje se „pristup” ekološkoj proizvodnji. Uveden je i stroži sustav kontrole na poljoprivrednim gospodarstvima, ali smanjile su se birokratske zapreke za poljoprivrednike. Revidirala su se pravila o ekološkoj stočarskoj proizvodnji i uvode se pravila za nove vrste.

PRELAZAK NA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

Poljoprivredno gospodarstvo treba proći prijelazno razdoblje kada želi početi proizvoditi ekološke proizvode. U tom razdoblju, njime se treba upravljati u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, iako se njegovi proizvodi u ovoj fazi ne smatraju ekološkima. Prijelazno razdoblje za gospodarstvo počinje danom prijave nadležnim tijelima (Kontrolno tijelo, APPRRR, MP) i traje dvije godine za područje kultura koje se siju i tri godine prije prve berbe kod višegodišnjih nasada.

Retroaktivno priznavanje je moguće u dva slučaja:

(a) ako su zemljišne parcele subjekta podlijegale mjerama koje su bile utvrđene u programu provedenom u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 u svrhu osiguravanja da na tim zemljišnim parcelama nisu upotrebljavani proizvodi ili tvari osim onih koji su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji; ili

(b) ako subjekt može pružiti dokaz da su zemljišne parcele bile prirodne ili poljoprivredne površine koje tijekom razdoblja od najmanje tri godine nisu tretirane proizvodima ili tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji.”

– Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

Treba se posvetiti održavanju plodnosti tla višegodišnjim plodoredom, obvezom sjetve mahunarki i kultura za  zelenu gnojidbu, uporabom komposta, biodinamičkih pripravaka i mikroorganizama. Sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se samo kad ne postoje zamjenska biološka, fizikalna, mehanička i uzgojna rješenja, te se potiče otpornost kroz značajke uzgajanog bilja i samo ako su odobrena u skladu s „Uredbom (EZ) br. 1107/2009 – stavljanje sredstava za zaštitu bilja na tržište EU-a”. U slučaju potrebe za primjenom sredstava za zaštitu bilja uporabu treba ograničiti na najmanju mjeru pri čemu će se utvrditi dodatni kriteriji.

CERTIFICIRANJE ZNAKOM EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Subjekti moraju obavijestiti nadležna tijela o svojim aktivnostima kako bi ih službeno certificirali da su u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i označavanja. Mali poljoprivrednici će moći odabrati skupno certificiranje čime će im se smanjiti trošak certifikacije i olakšati ulazak u program ekološke proizvodnje.

Uz oznaku se treba koristiti i brojčana oznaka koja označava zemlju u kojoj su se provele kontrole za proizvod, troslovni izraz za ekološku proizvodnju, te referentni broj kontrolnog tijela. U Hrvatskoj bi se trebao koristiti model „HR-EKO-999​“.

KAKO (P)OSTATI EKOLOŠKI PROIZVOĐAČ

Prije odluke treba se upoznati s načelima ekološke poljoprivrede i prepoznati da odgovaraju profilu i ciljevima (društvenog) poduzetnika i procijeniti svoje mogućnosti (kulture, veličina i položaj zemljišta…). Potrebno je i adekvatno obrazovanje gdje postoje manjci. Važno je i procijeniti tržište i vidjeti da li postoji potreba za kontaktiranjem savjetodavne službe te dodatnim informiranjem o mjerama i sufinanciranjima.

Postupak:

  1. Prijava u sustav kontrolnog tijela (Zahtjev za certifikaciju ekoloških proizvoda te podaci o proizvodnji i povijesti gospodarstva/parcela)
  2. Ugovaranje (ponuda i ugovor)
  3. Terenska kontrola uz zapisnik
  4. Nastavljena i učestala terenska i dokumentacijska kontrola
  5. Certifikat za prijelazno razdoblje ili ekološki status

Proizvođač treba poznavati i primjenjivati standarde i propise ekološke proizvodnje, te voditi računa o sukladnosti proizvodnje s istima. Treba odgovorno planirati i dokumentirati proizvodnju, te surađivati s inspektornim/kontrolnim tijelima, te dokumentirati proizvodni lanac. Nakon dobivanja certifikata i prava na korištenje oznake, on se treba i pravilno koristiti.

Proizvođačima je u Uredbi, u prilozima V i VI objašnjeno pravilno korištenje znaka ekološke proizvodnje te model certifikata (potvrdnice). Uz EU znak eko proizvodnje, moguće je koristiti uz tekst (pravilne) deklaracije, te se može koristiti uz druge oznake.

SKUPINE SUBJEKATA

Uredbom su pojednostavljena i pravila vezana za skupine subjekata, što može pomoći malim proizvođačima. Uredba te skupine definira na sljedeći način:

„Svaka skupina subjekata:

(a) sastoji se samo od članova koji su poljoprivrednici ili subjekti koji uzgajaju alge ili životinje iz akvakulture te koji osim toga mogu sudjelovati u preradi, pripremi ili stavljanju na tržište hrane ili hrane za životinje;

(b) sastoji se samo od članova:

i. čiji pojedinačni trošak certifikacije čini više od 2 % prometa svakog člana ili standardnog ekonomskog rezultata ekološke proizvodnje te čiji godišnji promet ekološke proizvodnje ne premašuje 25 000 EUR ili čiji standardni ekonomski rezultat ekološke proizvodnje ne premašuje 15 000 EUR godišnje; ili

ii. od kojih svaki ima gospodarstvo od najviše:

– pet hektara,

– 0,5 hektara u slučaju staklenika, ili

– 15 hektara isključivo u slučaju trajnih travnjaka;

(c) ima poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji;

(d)ima pravnu osobnost;

(e) sastoji se samo od članova čije se proizvodne aktivnosti odvijaju se u međusobnoj zemljopisnoj blizini;

(f) utvrđuje zajednički sustav stavljanja na tržište za proizvode koje proizvodi skupina; i

(g) uspostavlja sustav za unutarnje kontrole sastavljen od dokumentiranog skupa kontrolnih aktivnosti i postupaka u skladu s kojima su imenovane osobe ili tijela odgovorni za provjeru sukladnosti svakog člana skupine s ovom Uredbom.”

KONTROLE

Pojačale su se mjere predostrožnosti i ojačale kontrole lanca opskrbe. Provjere subjekata na terenu provodit će se jednom godišnje, ali ako tijekom tri godine nije otkriven nijedan slučaj neusklađenosti razdoblje između dvije inspekcije može se produljiti do dvije godine. Kako bi se izbjegle prevare, stroge kontrole zasnovane na procjeni rizika biti će provedene kroz cijeli opskrbni lanac i neće se najavljivati. Kontrole će se provoditi i u smisli provjere da li proizvođač sprječava kontakt s vanjskim izvorom kontaminacije.

Ako kontrolno tijelo posumnja da se neodobreni proizvod stavlja na tržište kao „ekološki”, pokrenut će se istraga i privremeno zabraniti stavljanje tog proizvoda na tržište. U slučaju teških ili ponovljenih kršenja, subjektima se može privremeno zabraniti prodaja proizvoda opisanih kao ekološki ili im se može povući certifikat.

Pesticidi – države članice mogu u potpunosti zabraniti tragove pesticida u ekološkim proizvodima ili postaviti granične vrijednosti. Sve sumnje na odstupanja bit će podložne kontroli.

Fleksibilnost – u opravdanim slučajevima, npr., dopuštena je privremena zamjena ekološkog sastojka ne-ekološkim u slučaju ograničenih zaliha, ali to će biti vremenski ograničeno, redovito ocjenjivano i, prema potrebi, primijenjeno na sve proizvođače u svrhu poštenosti.

Male maloprodajne trgovine koje prodaju samo prepakirane ekološke proizvode izuzete su od obveze certificiranja jer predstavljaju relativno nizak rizik od nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje. No, i dalje podliježu službenim kontrolama.

Stroži sustav kontrole se odnosi i na ujednačavanje i usklađivanje pravila svih EU članica.

Podrijetlo bilja za proizvodnju treba biti ekološki reprodukcijski materijal. Korištenje GMO-a u ekološkoj poljoprivredi strogo je zabranjeno. Korištenje starog sjemena u ekološkoj proizvodnji gotovo se podrazumijeva. Njegova proizvodnja, naravno, treba slijediti smjernice iz Uredbe.

Dostupnost ekološkog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala u Hrvatskoj još je uvijek mala te su Uredbom dogovorene fleksibilnosti i prijelazno razdoblje do 2035. Na primjer, u slučaju nedostatka ekološkog reprodukcijskog matrijala traži se odobrenje kontrolnog tijela da se koristi repromaterijal iz prijelaznog razdoblja ili iz konvencionalnog uzgoja). Za razdoblje od 7 godina obavezno je predočiti opis značajki biljnog heterogenog materijala, pravila proizvodnje i stavljanje na tržište.

Komisija će provesti reviziju 2024. godine i na temelju analiza nacionalnih propisa i praksi koji se odnose na dozvoljene tragove pesticida procijeniti koje je korake potrebno poduzeti za konačno rješavanje problema. Nakon 31. prosinca 2035. godine više se neće moći izdavati izuzeća već će se morati isključivo koristiti ekološki biljni reprodukcijski materijal i životinje iz ekološke proizvodnje.

UVOZI

Proizvod se može uvoziti iz zemlje koja nije članica EU-a i prodavati u EU-u kao ekološki proizvod ako je u skladu s pravilima o proizvodnji i kontroli zemlje koja nije članica EU-a priznatima međunarodnim sporazumom kao ekvivalentnima onima u EU-u. Može se uvoziti i ako ima certifikat izdan od strane relevantnih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova u državama koje nisu članice EU-a kojim se potvrđuje da je proizvod u skladu sa standardima EU-a.

Društveno poduzetništvo i vezanost uz ekološku proizvodnju te utjecaj nove Uredbe

Društveno poduzetništvo je poduzetništvo kojem glavna svrha nije stvaranje profita. NJemu je cilj ostvarivanje društvenog cilja:​ ekološkog, socijalnog i/ili kulturnog. Društvenim poduzetništvom u poljoprivredi potiče se ekološka proizvodnja te je održivost bitan faktor za ostvarivanje ciljeva.

Ekološki proizvedena hrana danas je u velikoj potražnji te kupci sve više cijene proizvode s „eko“ i „bio“ oznakama, u potrazi za zdravim proizvodom. Domaći, autohtoni i drugi proizvodi proizvedeni kroz principe ekološke proizvodnje primamljivi su i kupcima i proizvođačima. Za društvenog poduzetnika prilika su da stvori novu, održivu i društveno pozitivnu poslovnu priču.

Može se reći da se novom Uredbom potiče društveno odgovorno poslovanje. Udruživanja su bitna u društvenom poduzetništvu ponajviše kod malih proizvođača. Nova Uredba otvara mogućnost i certificiranja skupine subjekata.

Nova uredba omogućila je manje birokracije, ali zbog strožih kontrola i proizvođači ekološke hrane mogu dodatno biti obeshrabreni. Dodatni faktor su i problemi koji i inače muče ekološke poljoprivrednike, uključujući i isplativost prijelaznog razdoblja i uroda. Odgovor se nudi u udruživanjima, obrazovanjima, suradnji s financijskim institucijama, vlasti, pristupima mjerama, poslovnom planu koji vodi do samoodrživosti…

UMJESTO ZAKLJUČKA

Ekološka proizvodnja ne znači „povratak na staro” već korištenje i „starih” i novih znanstvenih otkrića, praksi i tradicije koji će dovesti do ekološkog i kvalitetnog proizvoda. Na taj način poljoprivreda i (društveni) poduzetnik ostaju održivi.

Također, ekološka proizvodnja je izbor, a ne obaveza. No, gledajući na budućnost, ona je i jedini održivi način poljoprivredne proizvodnje te je u skladu s društveno-poduzetničkim nastojanjima. Nova uredba je novi pokušaj reguliranja ekološke poljoprivrede te će se vremenom pokazati koliko je zbilja utjecala na boljitak iste.

Share this post